Aktuality - všetky

Info letak - zber baterií

19. 09. 2023 - ...  >> čítaj viac

Medicamentum

19. 09. 2023 - ...  >> čítaj viac

Harmonogram zberu odpadu od 1.10.2023 NOVÝ

13. 09. 2023 - POZOR !!! ZMENA OD 1.10.2023 ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU VŽDY V STREDU !...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Úradná tabuľa

INFOLETÁK MACH INSA - NOVÝ


 

HARMONOGRAM ZBERU - NOVÝ


 

OZNAM 5.9.2023

oznam

 

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSť - OZNAM O STRATEGICKOM DOKUMENTE - VYVESENÉ DŇA 9.08.2023 

EMAILOVÁ ADRESA NA DORUČENIE ŽIADOSTI O VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU


 

EMAILOVÁ ADRESA NA DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE


 

VZN č.2/2023 - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA


 

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE MURÁNSKA DLHÁ LÚKA ZA ROK 2022


 

UTVORENIE VOLEBNÉHO OKRSKU A URČENIE VOLEBNEJ MIESTNOSTI


 

ZVEREJNENIE E-MAILOVEJ ADRESY NA DORUČENIE OZNÁMENIA


 

POZVÁNKA NA ROKOVANIE OZ DŇA 28.06.2023

V zmysle § 12, ods. č. 7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa

28.06.2023 o 16:30 hod. v školskej jedálni.


Bližšie info na informačnom letáku.


VÝKUP PAPIERA - 22.06.2023


 

VZN č.2-2023 - prevadzkovy poriadok pohrebiska - návrh


 

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR - INFORMÁCIA PRE VOLIČA


 

Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Muránska Dlhá Lúka za rok 2022


 

Návrh záverečného účtu Obce Muránska Dlhá Lúka za rok 2022


 

Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Muránska Dlhá Lúka od 01.07.2023 do 31.12.2023


 

ZBER, SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov


 

Dodatok č. 7 k VZN 1-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce


 

STAVEBNÉ POVOLENIE - CHODNÍK POZDĹŽ CESTY II/532


 

Dodatok č.4 k VZN 2/2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Muránska Dlhá Lúka


 

Dodatok č. 6 k VZN č.1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce


 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.3/2022


 

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MURÁNSKA DLHÁLÚKA 2023,2024,2025


 

ROHODNUTIE OKRESNÉHO ÚRADU REVÚCA - ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


 

ROZPIS LSPP STOMATOLÓGOV SPÁDOVÉ ÚZEMIE RIMAVSKÁ SOBOTA 11/22 - 03/23


 

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Východoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom našej obce že mesiaci november dôjde k prerušeniu distribúcie eletrickej energie a to v nasledujúcich termínoch:

 

Klikni na obrázok na zväčšenie celého dokumentu!

 

 

TURNAJ V STOLNOM TENISE - 12.11.2022


 

ZÁPISNICA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE O VÝSLEDKOCH VOLIEB VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ


 

ZÁPISNICA OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE O PRIEBEHU A VÝSLEDKOCH HLASOVANIA VO VOLEBNOM OKRSKU VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY


 

ZÁPISNICA Z VOLIEB DO ORGÁNOV BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA


 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA REVÚCA NA ROKY 2023-2027


 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ prác na výstavbe optickej trasy ORANGE


 

VZN č. 1-2022 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane


 

POZVÁNKA NA ROKOVANIE OZ DŇA 25.08.2022

V zmysle § 12, ods. č. 7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa

25.08.2022 o 17:00 hod. v školskej jedálni.


Bližšie info na informačnom letáku.


OZNAM - VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - UČITEĽ ZŠ 1. - 4. ROČNÍK

Základná škola Muránska Dlhá Lúka, Muránska Dlhá Lúka 321, 05001 prijme od nového školského roka 2022/2023 do pracovného pomeru od 1.9.2022 - 31.8.2023 učiteľa pre 1.-4. ročník.

Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z.

Iné požiadavky: organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, bezúhonnosť. Požadované doklady: (žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov) zasielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu:

infozsmdl.sk do 30.8.2022.

Telefonický kontakt: 0902974402

VÝBEROVÉ KONANIE NA MIESTO RIADITEĽA/RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY, MURÁNSKA DLHÁ LÚKA 116


VÝBEROVÉ KONANIE NA MIESTO RIADITEĽA/RIADITEĽKY MODULOVEJ MATERSKEJ ŠKOLY, MURÁNSKA DLHÁ LÚKA 321


VZN Č. 1/2022 O VYHRADENÍ MIEST A URČENÍ PODMIENOK NA UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH POĆAS VOLEBNEJ KAMPANE - NÁVRH


ZVEREJNENIE EMAILOVEJ ADRESY NA DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO MIESTNEJ A OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE


URČENIE VOLEBNEJ MIESTNOSTI


OZNÁMENIE - VÝMENA POZEMKOV


MENOVANIE ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE


ZVEREJNENIE VOLEBNÉHO OBVODU A POČTU POSLANCOV


ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SR

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR
z 8. júna 2022
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov


DODATOK č.5 K VZN 1/2019

Dodatok č. 5 k VZN č. 1-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce


Dodatok č.3 k VZN č.1-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce - návrh.

 

Dodatok č.3 k VZN č.1 - 2019.pdfMESTÁ A OBCE V ŠTRAJKOVEJ POHOTOVOSTI


 

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE MURÁNSKA DLHÁ LÚKA ZA ROK 2021


STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE MURÁNSKA DLHÁ LÚKA ZA ROK 2021


PLAGÁT A3 - MOPS


 

PREHLÁSENIE OBCE - URČENIE VYTRIEDENIA A PLATENIA POPLATKU ZA KO


OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM


HUMANITÁRNA POMOC OBCE

Vážení občania, z dôvodu vojenského konfliktu na Ukrajine naša obec organizuje humanitárnu pomoc pre vojnou ohrozených občanov Ukrajiny.
Bližšie informácie v prílohe.


 

REKONŠTRUKCIA KOTOLNE A VYKUROVANIE V OBCI MURÁNSKA DLHÁ LÚKA


 

VÝBEROVÉ KONANIE - MOPS


 

STOP! VYPAĽOVANIU TRÁVY


 

HARMONOGRAM ZBERU 2022


 

ZÁLOHOVANIE NÁPOJOVÝCH OBALOV - OD 1.01.2022


 

Dodatok č.3 k VZN č.1-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce - schválený.


 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE STAROSTU č.2-2021 - SCHVÁLENÉ


 

SCHVÁLENÝ NÁVRH ROZPOČTU OBCE MURÁNSKA DLHÁ LÚKA NA ROKY 2022,2023,2024


 

DÔVODOVÁ SPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE MURÁNSKA DLHÁ LÚKA NA ROK NA ROKY 2022 - 2024


 

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MURÁNSKA DLHÁ LÚKA NA ROK 2022


 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA STAROSTU Č. 2/2021


 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE MURÁNSKA DLHÁ LÚKA NA ROK 2022


 

VSD - OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s.,Košice pripravuje realizáciu stavby, ktorá sa nachádza v katastrálnom území obce Muránska Dlhá Lúka.

SIP10700-Mur_Dlha_Luka-vymenaDTS_NNaDP_V1.pdf

SIP10700-Mur_Dlha_Luka-vymenaDTS_NNaDP_V2.pdf

SIP10700-Mur_Dlha_Luka-vymenaDTS_NNaDP_V3.pdf

 

STE PRIPRAVENÍ NA VYKUROVACIU SEZÓNU - ODPORÚČANIA HaZZ


 

MASka v OBJEKTÍVE

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron vyhlasuje 4. ročník fotografickej súťaže MASka V OBJEKTÍVE.

Svoje fotografie zasielajte mailom na:


partnerstvompchgmail.com

 

alebo CD na adresu kancelárie:

Nám.Dr.V.Clementisa 87

980 61 TISOVEC

najneskôr do 30.04.2022

Bližšie info na informačnom letáku.


POZVÁNKA - ÚCTA K STARŠÍM

Obec Muránska Dlhá Lúka vás srdečne pozýva na spoločenské posedenie pri príležitosti mesiaca


OKTÓBER - Mesiac úcty k starším.

Posedenie sa uskutoční v sobotu
23.10.2021 o 14:00 hod. v sále kultúrneho domu.


Bližšie info na informačnom letáku.


OZNAM O ŤAŽBE DREVNEJ HMOTY


 

VÝVOZ ŽUMPY - UPOZORNENIE OBYVATEĽOV OBCE


 

POZVÁNKA NA ROKOVANIE OZ DŇA 12.08.2021

V zmysle § 12, ods. č. 7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa

12.08.2021 o 16:30 hod. v školskej jedálni.


Bližšie info na informačnom letáku.


Partnerstvo MP a ČH - HLÁSKY Z MASky 2-2021

Jedinečnosť a spolupráca dvoch regiónov Muránska planina - Čierny Hron Ročník 2021, číslo 2

Bližšie info na informačnom letáku.


VÝBEROVÉ KONANIE NA TERENNÉHO PRACOVNÍKA

Obec Muránska Dlhá Lúka, Muránska Dlhá Lúka 111
vyhlasuje výberové konanie na
jedno pracovné miesta terénneho pracovníka (TP)
Výberové konanie sa uskutoční dňa:

2.09.2021 o 10:00 hod.
v priestoroch Obecného úradu Muránska Dlhá Lúka 111


Bližšie info na informačnom letáku.


VÝZVA NA VYKONANIE VÝRUBU/OKLIESNENIA STROMOV

 

USMERNENIE K TESTOVANIU OBČANOV DŇA 1.05.2021

Na základe „Uznesenia vlády SR č. 160 zo dňa 24.3.2021“, ods. F.1, bude v našej obci prebiehať ďalšie kolo (14.) testovania nasledovne :

Termín testovania :
1.05.2021 (sobota), v dobe od 09:00 - 17:00 hod.

Miesto testovania (odberné miesto):
Sála Kultúrneho domu v Muránskej Dlhej Lúke 111

Doklady potrebné na testovanie:
občiansky preukaz, preukaz poistenca

Účasť na testovaní : testovanie je dobrovoľné, môžu sa ho zúčastniť osoby nad 10 rokov. Osobám nad 65 rokov sa testovanie neodporúča.

Bližšie info na informačnom letáku.


UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č.160 zo 17. marca 2021

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 160
zo 17. marca 2021

k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov


Bližšie info na informačnom letáku.


STOP VYPAĽOVANIU TRÁVY

Vypaľovanie porastov bylín, kríkov, alebo zakladanie ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu je ZAKÁZANÝ.

- Za porušenie tohto zákazu Vám hrozí vysoká sankcia

- Môžete spôsobiť požiar nevyčísliteľných škôd

- Ničíte ekosystém a ovzdušie

Bližšie info na informačnom letáku.


HARMONOGRAM ZBERU - MDL 2021


 

POZVÁNKA NA ROKOVANIE OZ dňa 8.03.2021

V zmysle § 12, ods. č. 7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa

8.03.2021 o 16:30 hod. v školskej jedálni.


Bližšie info na informačnom letáku.


Projekt- Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Muránska Dlhá Lúka

 

Hlavný cieľ projektu:

Ľuďom z marginalizovaných rómskych komunít umožniť a zlepšiť prístup k sociálnej infraštruktúre.

 

 

Bližšie info na informačnom letáku.


UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č.77 z 5.02.2021

k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa
čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení
neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587
z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného
zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Bližšie info na informačnom letáku.


VYHLÁšKA RÚVZ Rimavská Sobota 12/2021

VYHLÁŠKA

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom V Rimavskej Sobote, ktorou nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Revúca


Bližšie info na informačnom letáku.


UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č.808

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 808
z 31. decembra 2020

k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov prijatých uznesením vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov


Bližšie info na informačnom letáku.


UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č.807

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 807
z 29. decembra 2020

k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. ústavného návrhu zákona č.227/2020 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č.587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrené podľa č.5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2020 A.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.


Bližšie info na informačnom letáku.


UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č.804

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 804
zo 16. decembra 2020

k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 stavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 718 z 11. novembra 2020


Bližšie info na informačnom letáku.


URČENIE DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

Obec Muránska Dlhá Lúka so súhlasom OR PZ SR, Okresným dopravným inšpektorátom v Revúcej,

určuje osadenie dočasného dopravného značenia

a použitie nasledovných dopravných značiek a dopravných zariadení.

Zvislé dopravné značenie:
231 - "Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá"
233 - "Zákaz vstupu pre chodcov"

Vodorovné dopravné značenie:
701 - " Zábrana na označenie uzávierky"

Miesto osadenia:
Na miestnej cestnej komunikácii pri evanjelickom kostole v úseku premostenia cez rieku "Muránka" v obci Muránska Dlhá Lúka.

Bližšie info na informačnom letáku.

FOTOGALÉRIA


TESTOVANIE OBČANOV NA PRÍTOMNOSŤ OCHORENIA COVID-19

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 665 zo dňa 18.10.2020 sa aj v našej obci v dňoch 31.10. – 01.11.2020  uskutočnilo celoštátne testovanie občanov na prítomnosť ochorenia COVID – 19.

Odberové miesto počas obidvoch dní bolo zriadené  v priestoroch sály kultúrneho domu  v Muránskej Dlhej Lúke v čase od 07:00 – 22:00 hod.

Testovaciu skupinu tvorilo 7 osôb.

Veliteľ - príslušník OS SR : rtm. Vladimír Genig

Príslušník policajného zboru Revúca : npor. Radko Vývlek

Administratívni zamestnanci :  Ing. Gabriela Smereková

Mgr. Zdenka Melišeková

Zdravotnícky personál : Lekár : MUDr. Elena Slížová

Jakub Vaľko, študent farmaceutickej fakulty UK v Bratislave

Ivana Budziňáková, študentka zdravotníckej školy

Počas obidvoch dní bolo v našej obci antigénovým testom otestovaných spolu 641 osôb (niekoľko osôb z iných miest a obcí),  z toho 639 negatívne testovaných, 2 osoby boli pozitívne testované. V obidvoch prípadoch sa však jedná  o osoby, ktoré nie sú občanmi našej obce !

Obec Muránska Dlhá Lúka úprimne ďakuje všetkým občanom, ktorí sa testovania zúčastnili za zodpovedný prístup, trpezlivosť a bezproblémový priebeh testovania.

Veľké poďakovanie patrí, veliteľovi skupiny, príslušníkovi PZ, administratívnym zamestnancom, osobitne však zdravotníckemu personálu na čele s MUDr. Elenou Slížovou, dobrovoľníkmi Jakubom Vaľkom a Ivanou Budziňákovou  za ich nezištný a obetavý prístup.

Od skorých ranných hodín až do odpoludnia, odberové miesto v našej obci svojou osobnou účasťou  morálne posilnil aj podpredseda národnej rady SR Mgr. Juraj Šeliga, začo mu patrí taktiež veľká vďaka.


FOTOGALÉRIA


ZÁPISNICA ZO ZASADANIE KRÍZOVÉHO ŠTÁBU OBCE


Zápisnica zo zasadania Krízového štábu obce Muránska Dlhá Lúka dňa 27.10.2020 o 14:30 hod. Krízový štáb zasadal na základe uznesenia vlády SR č. 678/2020 zo dňa 22.10.2020, na základe rozšírenia opatrení v rámci vyhlásenia núdzového stavu podľa čl.5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a uznesenia bezpečnostnej rady okresu Rimavská Sobota č. 84/22.10.2020 v súlade s uznesením vlády SR č. 655/18.10.2020 k návrhu na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva a uznesenia BRK Banská Bystrica.


Bližšie info na informačnom letáku.


UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKE REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020


UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678

z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020


Bližšie info na informačnom letáku.


COVID-19 OPATRENIA ÚKŠ SR

COVID - 19

Opatrenia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky platné od 15.10.2020


Bližšie info na informačnom letáku.


OZNÁMENIE O VOĽNOM PACOVNOM MIESTE ASISTENTA UČITEĽA

V zmysle § 11a Zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.


Bližšie info na informačnom letáku.


DANE A POLATKY - OZNAM

Vážení občania, oznamujeme vám, že z dôvodu opatrení prijatých v súvislosti s výskytom pandémie COVID-19 Obecný úrad Muránska Dlhá Lúka predlžuje termín doručenia rozhodnutí vyrubených platieb daní a poplatkov (daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatky za komunálny odpad, TKR) a ich úhradu za rok 2020 nasledovne:

Termín doručenia rozhodnutí: do 30.06.2020

Termín úhrady (splatnosť): do 31.07.2020


Bližšie info na informačnom letáku.


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Obec Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Muránska Dlhá Lúka opakovane vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom nebytových priestorov.


Bližšie info na informačnom letáku.


OZNAM - OBJEDNANIE POTRAVÍN

V súlade s bodom A.31 uznesenia vlády č.174/2020 Obecný úrad Muránska Dlhá Lúka zriadil počas krízovej situácie telefónnu linku pre dôchodcov za účelom objednania si potravín.

Telefónna linka: 058/488 10 33


Bližšie info na informačnom letáku.


OZNAM - STARÁME SA O STARKÝCH

Banskobystrický samosprávny kraj dňom 07.04.2020 zabezpečuje bezplatnú donášku potravín pre seniorov nášho kraja nasledovne :

Seniori a ľudia z rizikových skupín z celého Banskobystrického kraja môžu už dnes telefonovať na bezplatné telefóne číslo 0800 221 235 a objednať si domov donášku potravín. Tú zabezpečí BBSK s dobrovoľníkmi na dr